ایران - تهران - خیابان جمهوری - خیابان بابی سندز - پلاک ۳۶

Email: info@negarazmayesh.com

About Us

سی سال تجربه مستمر در تولید و بهبود بخشی محصولات نگارآزمایش
یک محافظ واقعی


30 Years experience in production and improvement on our product.
A Real Voltage Protection